Jótállási szabályzat

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a mi általunk forgalmazott terméket vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni úgy, kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket:

 1. Amennyiben a fogyasztó bemutatja a vásárláskor kapott bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján bizonyítottnak kell tekinteni. Ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.
 2. Kérjük, követelje meg a forgalmazótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! A jótállási jegy szabálytalan kitöltése, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
 3. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhet a szerviz.
 4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 5. Elveszett jótállási jegyet csak az eredeti vásárlási bizonylat alapján tudunk pótolni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Dunartis Kereskedelmi Kft. a fogyasztói szerződés keretében vásárolt, a jótállási jegyen feltüntetett új termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján, a rendelet előírásai szerint a Magyar Köztársaság területén a vásárlás napjától számítva 1 évig kötelező jótállás vállal. A jótállás időtartama a vásárlás napjától számított 12 hónap vagy a feltüntetett jótállási oldalszám elérése (amelyik hamarabb bekövetkezik). Az általunk biztosított jótállás és szavatosság a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A Dunartis Kft. kiterjesztett garanciát biztosít a következő termékeihez, amennyiben a fogyasztó regisztrál a megadott felületen:

 • GRAEF háztartási gépek (összesen 2 év garancia),
 • Fritel olajsütők (össz. 10 év garancia),
 • Fritel konyhai kisgépek (kivéve fritőzök) (összesen 2 év garancia),
 • Silk'n szépségápolási készülékek (össz. 2 év garancia),
 • SEBO porszívók (össz. 4 év garancia),
 • Chef's Choice motoros késélezők (összesen 2 év garancia),
 • Fakir porszívók (összesen 2 év garancia).

A regisztrációhoz kérjük, látogassa meg a www.dunartis.hu/termekregisztracio webcímet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Csak a Dunartis Kft által Magyarországon forgalomba hozott, erre kijelölt termékek garanciája hosszabbítható meg, a fentebb olvasható maximális jótállási időre. A garancia kiterjesztésére csak akkor van mód, ha Ön minden mezőt kitölt az űrlapon, megadja a saját, a vásárlásának és a vásárolt készülék adatait, valamint hozzájárul adatainak kezeléséhez, illetve marketing célú felhasználásához, melynek visszavonását a későbbiek során bármikor kérheti. Az űrlap kitöltésével felhatalmazza a Dunartis Kft-t arra, hogy a megadott elérhetőségein megkeresse, hírlevelet küldjön Önnek, akciókat ajánljon figyelmébe, stb. A hírlevélről a kiküldött hírlevelek alján található linkre kattintva később bármikor lehetősége van leiratkozni. A webes rendszer a mezők valóságtartalmát nem ellenőrzi, tehát előfordulhat, hogy a mezők kitöltése után Ön megkapja a visszaigazoló e-mail-t a garanciakiterjesztésről, de a hibásan megadott adatok miatt mégsem jogosult garanciakiterjesztésre. Ez elsősorban olyan esetben fordulhat elő, ha kiderül, hogy az adott terméket nem a Dunartis Kft hozta forgalomba Magyarországon. A hibásan megadott adatokért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a vásárlástól számított 30 napon belül nem végzi el a termék regisztrációját (garanciaidő-kiterjesztést), úgy az Ön által vásárolt termékre nem vonatkozik a kiterjesztett garancia.

A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ JOGAI

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. Törvény 306-310. §-aiban, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

 1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó a) kijavítást/kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy a 2). pontban írt feltételeknek nem tud eleget tenni megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye; c) ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni (figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait).
 2. A kijavítást/kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4.§). A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 5.§). A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási és szavatossági jogok határideje a terméknek, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt termékre újból kezdődik. Fődarabnak tekintendő a motor. A 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható terméket az üzemelés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

NEM TARTOZNAK A JÓTÁLLÁS KÖRÉBE - a gyorsan, természetes módon kopó műanyagból, gumiból készült alkatrészek, amennyiben azok elérték vagy meghaladták a használat során a gyári élettartamot.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÓ OKA - ha a készülék gyári száma hiányos, rongált vagy módosított; - a nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése; - a gyártó által kötelezően előírt karbantartások elmulasztása; - a korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás, erőszakos külső behatás okozta rongálás; - a nem a Dunartis Kereskedelmi Kft. által kijelölt minősített szerviz által végzett javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás; - a nem eredeti tartozék okozta hibák (amennyiben ez bizonyítást nyer); - baleset, szerencsétlenség, zavargás, elemi kár, vagy egyéb, a gyártón és az importőrön kívül eső ok miatt bekövetkezett meghibásodás. Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében maradéktalanul tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

ELJÁRÁS VITA ESETÉN

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba tényének, jellegének, illetve keletkezési időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek érdekében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.